Jump to content


Community Status Updates


Photo

VachalenXEON

สงครามฝ่ายรอบรวม ประจำวันนี้ 14 เมษายน 2561 ขอเลื่อนจากรอบ 16:00 น. ไปเข้ารวมและรายงานผลคะแนนในรอบ 21:00 น. นะครับ //เจ้าของตัวละคร
Apr 14 2018 17:25