Jump to content


Announcement: ประกาศ กฎ กติกา การใช้งาน เว็บบอร์ด (แก้ไข 29-09-2560)


Posted by CM-Light


CM-Light

    หน้าใหม่ LV1

  • Chief Moderators
  • 11 posts
  • LocationThailand

Forum Terms & Rules

 

ทีมงานขอความร่วมมือให้สมาชิกของกระดานข่าว (Webboard) ทุกท่านโปรดอ่านข้อตกลงในการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและสังคมส่วนรวม

 

1. ห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเล่น , โปรแกรมดักรับ USER ID & PASSWORD ของผู้ใช้บริการอื่นๆ , โปรแกรมรบกวนการทำงานของ Server , โปรแกรมเจาะเข้าระบบ , โปรแกรมอื่นใดที่ทำงานในทำนองเดียวกัน รวมถึงวิธีการต่างๆ เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้น ซึ่งนอกจากเป็นความผิดตามกฎ กติกาการใช้งานกระดานข่าวนี้แล้ว ยังเป็นความผิดตามกฎหมาย (พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550) ซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและปรับ ซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดดังกล่าวขึ้น สมาชิกยอมรับเป็นการกระทำความผิดของสมาชิกเพียงลำพังและสมาชิกยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายต่างๆ

 

2. สมาชิกยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้กระดานข่าว ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติ หรือรบกวนการเชื่อมต่อ เป็นการทำลายทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

3. สมาชิกต้องรักษา USER ID และ PASSWORD ในการใช้งานกระดานข่าวของสมาชิกไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และสมาชิกยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของสมาชิกสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน สมาชิกจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ และหากมีผู้ใดนำชื่อ USER ID และPASSWORD ของสมาชิกมาใช้ ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น สมาชิกจำเป็นต้องร่วมรับผิดชอบในผลการกระทำนั้น

 

4. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ หรือสถาบันการเมืองไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 

5. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว หรือข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น (ทั้งนี้ รวมถึงข้อความที่ส่อความหมายไปในทางหมิ่นประมาท รวมถึงการใช้ชื่อหรือนามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง)

 

6. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม

 

7. ห้ามทำการเสนอซื้อขายไอดีเกม แลกเปลี่ยนไอเทมและเงินภายในเกมในรูปแบบของเงินจริง (หรือเสนอแลกเปลี่ยน ในรูปแบบของบัตรเติมเงินประเภทต่างๆ ) รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

 

8. สมาชิกตกลงและยอมรับจะไม่เสนอข้อความ เนื้อหา หรือโพสต์ Link ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกมหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกระทู้หรือ Signature (ทั้งนี้ รวมถึงห้ามไม่ให้ลงข้อความแสดงความคิดเห็น รูปภาพใดๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์ โฆษณาเกม หรือเป็นการนำเสนอ แนะนำเพื่อโฆษณาขายสินค้า/บริการอื่นๆ )

 

9. สำหรับการตั้งกระทู้ หรือการโพสต์ข้อความตอบ สมาชิกตกลงและยอมรับในการตั้งกระทู้ให้ตรงกับหมวดที่กำหนดไว้ และไม่ควรตั้งกระทู้ที่ไม่มีสาระใดๆ เช่น กระทู้ที่ดักให้ผู้อื่นเข้ามาตอบโดยที่ไม่มีประเด็นอะไรเป็นสำคัญ และไม่ควรทำการตั้งกระทู้ หรือทำการโพสต์ข้อความตอบ เพื่อเจตนาที่เรียกว่าเป็นการ ‘ขุด’ หรือ ‘ปั่น’ กระทู้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ( รวมถึงการขุดกระทู้ที่ไม่มีผู้อื่นตอบเป็นเวลานาน โดยมีลักษณะขุดขึ้นมาเป็นระยะๆ )

 

10. สมาชิกตกลงและยอมรับจะไม่สร้าง Link ไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 250 กิโลไบต์ (KB) และขนาดต้องไม่เกิน 1280x720 Pixels ลงในข้อความแสดงความคิดเห็น และ ไม่สร้าง Link ที่มีขนาดใหญ่กว่า 250 กิโลไบต์ (KB) และขนาดต้องไม่เกิน 960x540 Pixels ลงใน Signature เนื่องจากเป็นการสร้างความไม่สะดวกในการเข้าชมหน้าข้อมูลดังกล่าวต่อสมาชิกอื่น

 

11. สมาชิกตกลงและยอมรับที่จะไม่ตั้งชื่อที่แสดงบนกระดานข่าว โดยใช้คำที่สื่อความหมายไม่สุภาพ หยาบคาย หรือสื่อถึงเอเชียซอฟท์หรือทีมงาน อาทิเช่น CM , GM , @ , Webmaster , Admin หรือใช้ชื่อที่คล้ายคลึงกับชื่อทีมงาน และจะไม่เสนอข้อความหรือเนื้อหาแอบอ้างเป็นทีมงานหรือเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเอเชียซอฟท์ รวมถึงเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเกมออนไลน์ต่างๆ ที่เอเชียซอฟท์ให้บริการ

 

12. สมาชิกตกลงและยอมรับว่าทีมงานมีสิทธิในการลบ ย้าย ล็อก ซ่อน หรือรวมกระทู้ที่เป็นเรื่องเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน และหากสมาชิกไปสร้างกระทู้ใหม่ที่เป็นเรื่องเดียวกันหลังจากทีมงานย้ายกระทู้มารวมกันแล้ว ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ตอบกลับในกระทู้ใหม่นั้น ทั้งนี้เพื่อให้ให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการสมาชิกบนกระดานข่าว

 

13.ทีมงานมีสิทธิในการย้าย ล็อก หรือลบกระทู้ ที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วน แตกแยก การกระจายข่าวลือหรือจดหมายลูกโซ่หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน

 

14. หากพบว่าสมาชิกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นการขัดต่อกฏข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะตักเตือน ลงโทษหรือระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า สมาชิกตกลงจะไม่เรียกร้องชดเชยความเสียหายใดๆที่เกิดจากการถูกตักเตือน ลงโทษหรือระงับการใช้บริการกระดานข่าว และสมาชิกยอมรับว่าสิทธิในการส่งมอบหรือแสดงภาพหรือข้อมูลหลักฐานอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดของสมาชิก ให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ เพียงฝ่ายเดียว

 

15.กฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก PLAY ID หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก PLAY ID ให้ส่วนนั้นตกลงเป็นโมฆะ และยึดถือตามข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก PLAY ID

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลงบรรดากฏข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ และระงับการใช้บริการกระดานข่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ. ( เพิ่มเติม )

 

- User ที่ทำผิดกฎของเว็บบอร์ด จะถูกลงโทษโดยเพิ่มค่า Warn ครั้งละ 1 point ( ยกเว้นกฎข้อ 1,2,3,4,6,7,11 จะถูกลงโทษแบนถาวรทันที )
- User ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายว่ามีการก่อกวนในเว็บบอร์ด แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการลงโทษแบนถาวรในทันที
- การระงับการ Login หรือ ห้ามโพสต์ข้อความในเว็บบอร์ด จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงานตามสมควร

 

**ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศนี้คือ 29 กันยายน 2560 เป็นต้นไป**